lastKey property Null safety

  1. @protected
Operation? lastKey
read / write

Implementation

@protected
Operation? lastKey;