endsDigitEntry property Null safety

bool endsDigitEntry

Implementation

bool get endsDigitEntry;