identity method Null safety

void identity()

Make this the identity matrix

Implementation

void identity() {
 visit((r, c) {
  if (r == c) {
   setF(r, c, 1);
  } else {
   setF(r, c, 0);
  }
 });
}