key property Null safety

ProgramOperation key
final

Implementation

final ProgramOperation key;