extraShift property Null safety

ShiftKey? extraShift
final

Implementation

final ShiftKey? extraShift;