keys property Null safety

List<List<MKey<OT>?>> keys
final

Implementation

final List<List<MKey<OT>?>> keys;