isZeroI method Null safety

bool isZeroI(
  1. Value v
)

Implementation

bool isZeroI(Value v) => _model.signMode.isZero(helper68, v);