keyTextOffset property Null safety

Offset keyTextOffset

Implementation

Offset get keyTextOffset => bFactory.keyTextOffset;