enterKeyTextOffset property Null safety

Offset enterKeyTextOffset
final

Implementation

final Offset enterKeyTextOffset = const Offset(0, 53);