onKeyTextOffset property Null safety

Offset onKeyTextOffset
final

Implementation

final Offset onKeyTextOffset = const Offset(0, 66);