f property Null safety

ShiftKey f
final

Implementation

static final ShiftKey f =
    ShiftKey._p('f', <T>(ShiftKeySelected<T> v) => v.fKey);