none property Null safety

ShiftKey none
final

Implementation

static final ShiftKey none =
    ShiftKey._p('', <T>(ShiftKeySelected<T> v) => v.uKey);