g property Null safety

ShiftKey g
final

Implementation

static final ShiftKey g =
    ShiftKey._p('g', <T>(ShiftKeySelected<T> v) => v.gKey, offset: true);