fKeyUser property Null safety

Operation fKeyUser
final

Implementation

final Operation fKeyUser;