uKeyUser property Null safety

Operation uKeyUser
final

Implementation

final Operation uKeyUser;