program property Null safety

ProgramMemory<OT> program

Implementation

ProgramMemory<OT> get program => memory.program;