setYZT method Null safety

void setYZT(
  1. Value v
)

Implementation

void setYZT(Value v) {
  _stack[3] = _stack[2] = _stack[1] = v;
  _needsSave = true;
}