shift property Null safety

ShiftKey shift

Implementation

ShiftKey get shift => _shift;
void shift=(ShiftKey v)

Implementation

set shift(ShiftKey v) {
  _shift = v;
  display.update();
}